เกษตรกร ธีรวัฒน์  โรจน์ธนวิภัช บ้านขุนลาว จ.เชียงราย

หนึ่งในเกษตกรที่ปลูกกาแฟอราบิก้าของหมู่บ้านขุนลาว 

หมู่บ้านป่าต้นน้ำ ประวัติคร่าวๆ ของหมู่บ้าน

หมู่บ้านตั้งอยู่อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

เป็นเขตติดต่อจังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย 

สูงจากระดับน้ำทะเล  1,100 – 1,300 เมตร

ชาวบ้านส่วนใหญ่จะปลูกกาแฟและชา 

ซึ่งชาวบ้านเริ่มมาสนใจกาารปลูกกาแฟ

เมื่อ 10 กว่าปีที่แล้ว จนเดี๋ยวนี้การปลูกกาแฟเป็นอาชีพหลักของหมู่บ้าน

และผมมีความภาคภูมิใจมาก ที่ผลิตกาแฟที่มีคุณภาพสูง

ให้กับบริษัทฮิลล์คอฟฟ์ที่เป็นบริษัทที่ได้มาตรฐาน

และมีความมั่นคง ทั้งในในด้านการเงิน และด้านการขยายตลาด

ซึ่งเจ้าหน้าที่ของบริษัทได้ให้คำปรึกษาด้านการปลูกกาแฟเป็นอย่างดี

และต้องขอบคุณที่ให้โอกาสกับทางหมู่บ้านขุนลาวอีกด้วย