"พ่อหลวงอมรเทพ ภมรสุจริตกุล"
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านเลาวู

คือผู้ที่ตระหนักถึงผลกระทบจากการบุกรุกทำลายป่า การทำลายสมดุลย์ระบบนิเวศจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยว เช่น ข้าวโพด ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของวิกฤตฝุ่นควันพิษทั่วภาคเหนือ 

 

พ่อหลวงอมรเทพและครอบครัวเริ่มต้นจากการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างจนกลุ่มชาวบ้านลุกขึ้นมามีส่วนร่วมระดมความคิดเห็น เพื่อจัดการชุมชนซึ่งสามารถอยู่ร่วมกับป่าอย่างเป็นรูปธรรม โดยเปลี่ยนจากการปลูกข้าวโพดมาเป็น อโวคาโดและกาแฟซึ่งนอกจากจะสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านยังช่วยป้องกันปัญหามลพิษฝุ่นควันได้อย่างยั่งยืนและชุมชนสามารถคงวิถีชีวิตดั้งเดิมไว้ได้

“สราวุฒิ ภมรสุจริตกุล” เยาวชนโครงการต้นกล้าคืนถิ่น

สราวุฒิหรือน้องวุฒิ คือเยาวชนในพื้นที่ที่มีวิสัยทัศน์ก้าวหน้า

มองเห็นถึงวิกฤตปัญหาในอนาคตหากชุมชนไม่ร่วมกันป้องกัน
เขาเริ่มจากการทำแปลงเกษตรต้นแบบ โรงเพาะชำ 

ส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ เป็นผู้นำในการจัดระบบความร่วมมือระหว่างชาวบ้าน
การจัดการแปลงเกษตรตามหลักวิชาการ นอกจากการสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชนทางด้านการเกษตร น้องวุฒิยังริเริ่มโครงการท่อง
เที่ยวเชิงวนวิถี คือการอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืนและมีความสุข