Sustainable Tourism Acceleration Rating

STAR CERTIFICATE_674_Thai_บริษัท ฮิลล์คอฟฟ์ จำกัด
 การรับรองระบบคุณภาพการบริการตามมาตรฐานอุตสาหกรรมเอส การบริการร้านกาแฟ 
(มอก.เอส)
มาตรฐานมอก.เอส Hillkoff