– การรับรองระบบคุณภาพการบริการตามมาตรฐานอุตสาหกรรมเอส การบริการร้านกาแฟ –
(มอก.เอส)
มาตรฐานมอก.เอส Hillkoff