วิชุดา แซ่ย่าง เกษตรกรจากหมู่บ้านดอยช้าง

 

หมู่บ้านของเราอยู่ด้วยกันหลายชนเผ่า มีอาข่า ลีซอ และคนจีนค่ะ

สมัยก่อนหมู่บ้านของเราเคยปลูกยางผิ่น ทำไร่เลื่อนลอย และในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้ให้เปลี่ยนมาปลูกพิชเมืองหนาว

คือ แมคคาดีเมีย กาแฟ เป็นต้นค่ะ และผลผลิตกาแฟอาราบิก้าของเรา ทางบริษัทฮิลล์คอฟฟ์ได้เข้ามาช่วยสนับสนุนรับซื้อ

และให้ความรู้ด้านการปลูกกาแฟ และอีกหลายๆ อย่างค่ะ 

ด้านหลังนี้เป็นสวนผสมผสานระหว่างต้นแมคคาดีเมียกับค้นกาแฟนะคะ