วิสัยทัศน์และพันธกิจ

VISION & MISSIONS

"H-Innovation for Life"

H (Highland Agricultural) หรือ "เกษตรที่สูง" รากฐานของ HILLKOFF คือสิ่งที่เป็นตัวตนขององค์กรตั้งแต่อดีตจนถึงอนาคต เป็นกลไกสำคัญให้เกิดความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะความสมบูรณ์ของป่า ดินฟ้าอากาศและน้ำ

Innovation  นวัตกรรม องค์กรบูรณาการความรู้ทุกแขนงศาสตร์และศิลป์แทรกเข้าไปในทุกอนูการทำงาน เพื่อมองหาโอกาสใหม่ๆ ที่อยู่บนฐานทรัพยากรของประเทศชาติ และสร้างคุณค่าอย่างสร้างสรรค์

Life มุ่งสู่อนาคตคือความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคนในสังคม เพราะองค์กรไม่สามารถดำเนินธุรกิจโดยการมองภาพระยะสั้น จำเป็นต้องมีแผนพัฒนาในระยะกลางและระยะยาว องค์กรต้องเข้าใจบริบทของการเปลี่ยนแปลงและ ก้าวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง บนเส้นทางพัฒนาที่ค้นหาคือความยั่งยืนร่วมกันในสังคม

MISSIONS

"Jump out of the cups"

ท่ามกลางการแข่งขันทางธุรกิจที่ท้าทาย HILLKOFF ตัดสินใจที่จะก้าวสู่ขอบเขตการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่นอกเหนือจากเมล็ดกาแฟ สู่ผลิตภัณฑ์จากกาแฟที่ผ่านการวิจัยพัฒนา จนถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์นวัตกรรม ไปสู่การบริโภคและการใช้ประโยชน์จากกาแฟจนไม่เหลือเศษวัสดุ (Zero waste) โดยนำวัสดุเหลือใช้มาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ไม่รู้จบ (Circular Economy) ซึ่งนอกเหนือจากการส่งเสริมงานวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ HILLKOFF ยังผลักดันให้พนักงานในองค์กรมี DNA ของการสร้างนวัตกรรมในงานที่รับผิดชอบในแต่วัน ด้วยการไม่หยุดสร้างสรรค์แนวคิดซึ่งนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best business practices)