ข่าวสาร

พันธกิจเพื่อความยั่งยืน​

Brandguild hillkoff-02

ธรรมชาติ

Pine is our symbol of strong-growing flower,
represents mission to converse nature and learning to utilized natural resources from highland agriculture responsively and carefully under circular economic values

 

“ลูกสน” สัญลักษณ์ของดอกไม้ที่เติบโตอย่างแข็งแกร่งของพวกเรา แสดงถึง ภารกิจการเรียนรู้ที่จะใช้ประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติจากเกษตรกรรมในพื้นที่สูงอย่างคุ้มค่า ควบคู่กับการเอาใจใส่ ระมัดระวัง การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ภายใต้การดำเนินงานแบบเศรษฐกิจหมุนเวียน

วิทยาศาสตร์

Science is our core value to integrated knowledge from many area of sciences to up-cycling our local resources. Lifetime learning organization will sharing value to community

วิทยาศาสตร์เป็นคำนิยามหลัก เมื่อกล่าวถึงตัวตนของเรา การนำองค์ความรู้จากศาสตร์หลายแขนง เสริมสร้าง พัฒนาให้เกิดสินค้านวัตกรรมต่างๆ เพื่อมาต่อยอดหมุนเวียนทรัพยากรในท้องถิ่นของเรา ถือว่าเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ตลอดชีพที่อยากแบ่งปันคุณค่าสู่ชุมชน

ฮิลล์คอฟฟ์

Highland Innovation for lives.
HILLKOFF focus on sustainabillity

เกษตรพื้นที่สูง สินค้านวัตกรรมเพื่อชีวิต ฮิลล์คอฟฟ์เราให้ความสำคัญของกลไกที่ทำให้เกิดความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะความสมบูรณ์ของป่าดิน อากาศและน้ำ

โรงงานกาแฟสีเขียว​

2022 Carbon Emission Deduction
ลดเหลือ

3.24

KCo2 / 500 g. Roasted Coffee
องค์การบริหารก๊าซเรือนกระจกแห่งประเทศไทย​

Our mission to deduct carbon emission start from the year 2014. We aims
to reduces waste from our coffee production process. Instead to
eliminated smoke from roasting process by fossils energy, we replace
smoke eliminator by water wet scrubber system. Of course, we never stop
and continue working with new idea.

After 6 year we can deduct carbon emission to 30% and proved 100%
Zero-waste coffee factory.

We still learning from our coffee resources and we never look at coffee as
as a gold black drinks.

Hillkoff will jump out of the cups and go beyond.

COFFEE IS SUPER-FRUITS.

          เราให้ความสำคัญและติดตามในเรื่องการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนเริ่มตั้งแต่ปี 2557 เรามีเป้าหมาย เพื่อลดของเสียจากกระบวนการผลิตกาแฟของเรา แทนที่จะเป็นกำจัดควันจากกระบวนการคั่วด้วยพลังงานฟอสซิล เราแทนที่เครื่องกำจัดควันด้วยระบบ Water Wet Scrubber และแน่นอนว่าเราไม่เคยหยุด และยังคงทำงานอย่างต่อไปด้วยแนวคิดใหม่ๆ  หลังจาก 6 ปี เราสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนลงเหลือ 30% และ พิสูจน์แล้วว่า 100% โรงงานผลิตกาแฟของเราเป็นโรงงานแบบ Zero-waste

          พวกเรายังคงเรียนรู้ทรัพทยากรด้านกาแฟมาโดยตลอดและเราไม่เคยมองว่ากาแฟเป็นเพียงเครื่องดื่มสีดำเท่านั้น แต่ฮิลคอฟฟ์จะกระโดดออกจากถ้วยกาแฟและต้องไปไกลกว่านั้น เพราะ “กาแฟเป็นผลไม้ที่ยอดเยี่ยมที่สุด”

พันธมิตร