ประกาศเจตนารมย์ของบริษัท ฮิลล์คอฟฟ์ บันทึกความเข้าใจ (Memorandum Of Understanding)  การพัฒนากาแฟและพืชท้องถิ่นบนพื้นที่สูงแบบยั่งยืนระหว่างสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) และ บริษัท ฮิลล์คอฟฟ์ จำกัด (กาแฟชาวไทยภูเขา)

“เกษตรพื้นที่สูง สูงด้วยความรับผิดชอบ”

                สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) โดย คุณวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการฯ ได้ทำพิธีลงนาม MOU ร่วมกับ บริษัท ฮิลล์คอฟฟ์ จำกัด (กาแฟชาวไทยภูเขา) คุณนฤมล ทักษอุดม กรรมการผู้จัดการบริษัท การทำงานสองฝ่ายมีแผนปฏิบัติงานรายพื้นที่อย่างจริงจังร่วมกัน ภาครัฐเข้าช่วยแก้ปัญหาตามความต้องการเฉพาะของพื้นที่ จะมีการทบทวนแผนงาน ปรับปรุง เรียนรู้ไปด้วยกัน หากโมเดลนี้เกิดผลตามที่มุ่งหวัง จะเกิดเป็นความได้เปรียบใหม่ด้านการแข่งขันของภาคเกษตรไทยและจะสามารถขยายขอบเขตไปยังภาคเอกชนอื่นที่สนใจ หน่วยงานนโยบายภาครัฐ ตลอดจนภาคการศึกษา ในการต่อยอดและเชื่อมโยงความร่วมมือได้กว้างขวางยิ่งขึ้นไป

               ความร่วมมือในครั้งนี้เกิดจากความเห็นพ้องระหว่าง 2 หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ซึ่งทำงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิดมานานและมีความเข้าใจต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้น ต่อความสุ่มเสี่ยงภาคเกษตร โดยเฉพาะเกษตรที่สูงของไทย จึงจำเป็นต้องมีการทำงานเชิงรุกที่ชัดเจน ผ่านการเรียนรู้ประสบการณ์ เกิดเป็นการบูรณาการองค์ความรู้ลงสู่พื้นที่ เกษตรกรต้นน้ำ อย่างมุ่งหวังผล 

โดยจะแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่

     1.ด้านการส่งเสริมแลพัฒนาบุคลากร

     2. ด้านการส่งเสริมความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

     3. ด้านการส่งเสริมการจัดการผลผลิตและตลาด

     4. การส่งเสริมความรู้และนวัตกรรม

               ครอบคลุม 34 พื้นที่ชุมชนเป้าหมาย และหวังผลระยะเร่งด่วนใน 9 พื้นที่หลัก พืชกาแฟจะเบิกนำสร้างป่าวนเกษตร ที่สร้างผลผลิตปลอดภัย ดูแลสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน เดินเข้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน ปักหมุดคุณค่าด้วย FOREST STAMP ร่วมกับ ฮิลล์คอฟฟ์ในฐานะตัวแทนภาคเอกชนที่เข้ามาต่อยอดพาคุณค่าจากต้นนำไปสู่ปลายน้ำ สร้างระบบซัพพลายเชนที่เป็นธรรม ยกมาตรฐานคุณภาพ ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า และสร้างตลาดผลผลิตเกษตรที่สูงที่คืนกลับคุณค่าต่อผู้คนที่ดูแลต้นน้ำทรัพยากร และสามารถเติบโตต่อไปโดยมีชุมชนในพื้นที่ให้การสนับสนุนเริ่มต้นจนสามารถขยายออกสู่ตลาดระดับโลกได้  โดยมีมุดหมายคือความยั่งยืนในทุกด้าน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม