สมาชิกเกษตรของศูนย์การเรียนรู้กาแฟครบวงจรชาวไทยภูเขา และพันธมิตร

พ่อหลวงอมรเทพ

ผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านเลาวู
อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่

คุณรัตนา วงค์กระสิทธ์

เกษตรกรจากหมู่บ้านดอยช้าง
ต. วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

คุณอังสญา ตาหมี่

เกษตรกรจากหมู่บ้านดอยช้าง
ต. วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

คุณครรชิต ตาหมี่

เกษตรกรจากดอยแม่มอญ
หมู่บ้านห้วยชมภู จ.เชียงราย

คุณวิชุดา แซ่ย่าง

เกษตรกรจากหมู่บ้านดอยช้าง
ต. วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย​

คุณธีรวัฒน์

เกษตรกรจากหมู่บ้านขุนลาว
อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

คุณธนกฤต รินใจ

เกษตรกรจากดอยอินทนนท์
จ.เชียงใหม่

คุณราเมศ ไชยวงค์

เกษตรกรจากดอยสามหมื่น
อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

คุณสมพร มณีศรีรักษ์

เกษตรกรจากดอยแม่มอญ
ต.บัวสลี อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

คุณอาทิตย์

วิสาหกิจชุมชนบ้านแม่อูคอน้อย
ต.แม่อูคอ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน