งานวิจัย : การผลิตแผ่นยางรองแก้วจากวัสดุยางพาราที่มีส่วนผสมของกากกาแฟ เยื่อหุ้มเมล็ดกาแฟ และเปลือกกะลากาแฟ (พ.ศ.2561)

 

ที่มาโครงการ : เพิ่มมูลค่าให้กับกระบวนการผลิต และมีการจัดการของเสีย เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 

คุณสมบัติ : เป็นอุปกรณ์ใช้ที่ใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย

 

หน่วยงานสนับสนุน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้