You are currently viewing ทีมฮิลล์คอฟฟ์ร่วมกับ ทีม สวพส สถาบันพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชน  เข้ารับฟังปัญหากาแฟตกค้างในพื้นที่ปลูกจังหวัดเชียงราย

ทีมฮิลล์คอฟฟ์ร่วมกับ ทีม สวพส สถาบันพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชน เข้ารับฟังปัญหากาแฟตกค้างในพื้นที่ปลูกจังหวัดเชียงราย

ทีมฮิลล์คอฟฟ์ ร่วมกับ ทีม สวพส สถาบันพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชน เข้ารับฟังปัญหากาแฟตกค้างในพื้นที่ปลูกจังหวัดเชียงราย จำนวนมาก
พบสาเหตุของปัญหาน่าสนใจในหลายข้อ เกษตรที่สูงสุ่มเสี่ยงต่อการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ การหารือ ทั้งไพเราะ และดุดัน หลายรสชาติการสนทนา ทางแก้ สุดท้าย เรา ต้องช่วยเหลือกันและกัน

.