You are currently viewing คณะผู้ประกอบการคลัสเตอร์เกษตร นำโดยอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ

คณะผู้ประกอบการคลัสเตอร์เกษตร นำโดยอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ

ต้อนรับคณะผู้ประกอบการคลัสเตอร์เกษตร นำโดยอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน ทุกท่านเดินทางมาไกล พวกเราฮิลล์คอฟฟ์ดีใจที่ท่านมาเยือน ดูแลต้อนรับเต็มที่ พร้อมการบรรยายแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับปลอดภัย ประสบความสำเร็จในภารกิจที่ตั้งใจค่ะ