You are currently viewing Coffee Camp CP All​

Coffee Camp CP All​

กิจกรรม Coffee Camp CP All

ระหว่างวันที่ 20 – 22  กุมภาพันธ์ 2563 

กิจกรรม 

ฐานตรวจสอบหาสารปนเปื้อนในเมล็ดกาแฟ

ปลูกต้นกล้วยจากวัสดุเหลือใช้

เรียนรู้เกี่ยวกับสายพันธุ์กาแฟ และ cupping คุณภาพกาแฟ