You are currently viewing ต้อนรับทีมวิจัยจาก ม.พะเยา อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ศึกษาดุูงานศูนย์การเรียนรู้กาแฟครบวงจร

ต้อนรับทีมวิจัยจาก ม.พะเยา อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ศึกษาดุูงานศูนย์การเรียนรู้กาแฟครบวงจร

เหล่านักวิจัยแถวหน้าจาก ม.พะเยา เดินทางมาศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ครบวงจกกาแฟชาวไทยภูเขา และ workshop ทิศทางงานวิจัยของอุทยานวิทยาศาสตร์ เรายินดีมากมายที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาผลงานของคณาจารย์😊😇😊😄