You are currently viewing บริจาคน้ำเวียงแหง

บริจาคน้ำเวียงแหง

ธารน้ำใจ หลั่งไหลมาไกลจากชลบุรี ขึ้นพื้นที่เผชิญไฟป่าบ้านเลาวูและหมู่บ้านใกล้เคียงใน อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ทุกกำลังใจที่ฝากมา

ใส่ความเห็น