You are currently viewing ตอนรับคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎร เข้าเยี่ยมชม ศูนย์การเรียนรู้กาแฟชาวไทยภูเขา อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

ตอนรับคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎร เข้าเยี่ยมชม ศูนย์การเรียนรู้กาแฟชาวไทยภูเขา อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่