You are currently viewing เชิญร่วม การประชุมวิชาการ วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 18

เชิญร่วม การประชุมวิชาการ วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 18

การบรรยายพิเศษ “Circular Eco Coffee : Upcycling post harvesting to new industries”
โดย คุณนฤมล ทักษอุดม
กรรมการผู้จัดการ บริษัทฮิลล์คอฟฟ์ จำกัด

ลงทะเบียนร่วมรับฟังการประชุมได้ฟรี
ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
https://npht.phtnet.org

ประชุมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Z00M
ในวันที่ 8 – 9 มิถุนายน 2564 โดยมีหัวข้อที่น่าสนใจต่าง ๆ มากมาย

 

Vegetable Crop Breeding for Improved Shelf-Life
โดย Dr. Simon Jan de Hoop
Chief R8D Officer, Managing Board, East-West Seed Group

 

ก้าวอย่างไรของงานวิจัยหลังเก็บเกี่ยวในวิกฤติการณ์
โดย ดร. จารุวรรณ บางแวก
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (ข้าราชการเกษียณ)
กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

รูปแบบการค้าและโลจิสติกส์ข้ามพรมแดนสำหรับสินค้า
เกษตรไทย : กรณีศึกษาการขนส่งทางถนนระหว่างไทย-จีน
โดย อ.ดร. ดนัยธัญ พงษ์พัชราธรเทพ
รองคณบดีฝ่ายบริการสังคมและวิจัย วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

 

CIRCULAR ECO COFFEE : UPCYCLING POST HARVESTING TO NEW INDUSTRIES
โดย คุณนฤมล ทักษอุดม
กรรมการผู้จัดการ บริษัทฮิลล์คอฟฟ์ จำกัด

 

ลงทะเบียนร่วมรับฟังการประชุมได้ฟรี
ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
https://npht.phtnet.org