You are currently viewing เรื่องราวความประทับใจ ร่วมงานบุญ จุลกฐิน วัดยางหลวง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

เรื่องราวความประทับใจ ร่วมงานบุญ จุลกฐิน วัดยางหลวง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

        ประมวลเรื่องราวความประทับใจ ร่วมงานบุญ จุลกฐิน วัดยางหลวง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่  อานิสงส์ยิ่งใหญ่..มนต์เสน่ห์วิถีไทยแห่งเมือง “แม่แจ่ม” 

 

บริษัท ฮิลล์คอฟฟ์ และพนักงานทุกๆคน ขอขอบพระคุณ  เจ้าภาพ วัดยางหลวง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด , บริษัท หอมไกล ชลบุรี จำกัด , บริษัท บอนกาแฟ (ประเทศไทย) จำกัด , พนักงานบริษัท ฮิลล์คอฟฟ์ จำกัด และ คณะผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน