You are currently viewing เรื่องราวความประทับใจ ร่วมงานบุญ จุลกฐิน วัดยางหลวง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

เรื่องราวความประทับใจ ร่วมงานบุญ จุลกฐิน วัดยางหลวง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

🌼 ประมวลเรื่องราวความประทับใจ ร่วมงานบุญ จุลกฐิน วัดยางหลวง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 💚 อานิสงส์ยิ่งใหญ่..มนต์เสน่ห์วิถีไทยแห่งเมือง “แม่แจ่ม” 🌼

บริษัท ฮิลล์คอฟฟ์ และพนักงานทุกๆคน ขอขอบพระคุณ 🙏 เจ้าภาพ วัดยางหลวง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด , บริษัท หอมไกล ชลบุรี จำกัด , บริษัท บอนกาแฟ (ประเทศไทย) จำกัด , พนักงานบริษัท ฮิลล์คอฟฟ์ จำกัด และ คณะผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน 🙂