You are currently viewing สมาชิกHKปลูกต้นกล้ากล้วย

สมาชิกHKปลูกต้นกล้ากล้วย

สมาชิกฮิลล์คอฟฟ์ร่วมกันทำกิจกรรมปลูกต้นกล้า กล้วย สร้างความสามัคคี

องค์กรจะพัฒนาได้นั้น ย่อมจำเป็นต้องมีการบูรณาความรู้ ความเชี่ยวชาญจากหลายแขนงวิชาการเรียนรู้ทั่วทั้งองค์กร จึงมีความสำคัญกับเราเสมอ

วันนี้สมาชิกฮิลล์คอฟฟ์หลายฝ่ายงาน เรามาเรียนรู้ร่วมกัน เริ่มต้นง่าย ๆ กับการปลูกกล้วย และจัดการของเหลือทางการเกษตรให้คุ้มค่าที่สุด เพื่อเราหวังที่จะเข้าอกเข้าใจการทำงานตั้งแต่ต้นน้ำ กว่าจะเป็นแปลงเกษตรและมีผลผลิตไปถึงผู้บริโภคนั้น มีเรื่องให้ขบคิดและรับผิดชอบมากมาย

ศูนย์การเรียนรู้ครบวงจรกาแฟชาวไทยภูเขา องค์กรจะพัฒนาได้นั้น ย่อมจำเป็นต้องมีการบูรณาความรู้ ความเชี่ยวชาญจากหลายแขนงวิชาการเรียนรู้ทั่วทั้งองค์กร จึงมีความสำคัญกับเราเสมอ