You are currently viewing ” ตั้งแต่ต้นน้ำ สู่ปลายน้ำ ” Hillkoff มุ่งมั่น พัฒนา ใส่ใจ เยี่ยมเยือนพื้นที่ปลูกกาแฟ บ้านกลอเซโล ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

” ตั้งแต่ต้นน้ำ สู่ปลายน้ำ ” Hillkoff มุ่งมั่น พัฒนา ใส่ใจ เยี่ยมเยือนพื้นที่ปลูกกาแฟ บ้านกลอเซโล ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน


พื้นที่ปลูกกาแฟบ้านกลอเซโล ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน หมู่บ้านตามแนวชายแดนโอบล้อมด้วยขุนเขา มักจะมีหมอกปกคลุมตลอดทั้งปี เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศที่เป็นหุบเขาสูง เหนือระดับน้ำทะเล (MSL) 700-800 เมตร ซึ่งเหมาะแก่การปลูกกาแฟอราบิก้า


การเดินทางเข้าหมู่บ้านค่อนข้างลำบากเนื่องจากเป็นถนนดินกว่า 100 กิโลเมตร ระยะทางไม่ได้เป็นอุปสรรคสำหรับการทำงานร่วมกันระหว่างฮิลล์คอฟฟ์ และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ในการเข้าพบเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ เพื่อขับเคลื่อนงานและแก้ปัญหาต่างๆ ในปีที่ผ่านมาผลผลิตกาแฟที่ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Climate change) ทำให้สินค้าเกษตรต้องหันมาปรับปรุงคุณภาพ แทนการคาดหวังที่ปริมาณผลผลิต แนวคิดการเพิ่มมูลค่าจากการแปรรูปกาแฟขั้นต้นในพื้นที่หมู่บ้านก่อนการส่งตรงไปยังโรงงานคั่วกาแฟ จึงเป็นประเด็นหนึ่งที่ต้องนำมาปรับใช้และถ่ายทอดให้กับเกษตรกร โดยอาศัยองค์ความรู้และการทดลองกระบวนการหมักแบบพิเศษจากห้องปฏิบัติการของฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของฮิลล์คอฟฟ์

 

การรักษาพื้นที่สีเขียวของสิ่งแวดล้อม ตลอดทริปการเดินทาง มีแต่สนุกสนาน เสียงหัวเราะ น้ำใจจากคนในทีมและชาวบ้าน เป็นภาพความประทับใจที่ดีมากๆ และทาง Hillkoff ของเราจะค่อยเคียงข้าง พัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ต่อยอดให้แบรนด์ไทย เติบโตก้าวไปเป็นระดับสากล

ฮิลล์คอฟฟ์ของเราจะยังคงพัฒนาผลิตภัณฑ์แบรนด์ไทย มุ่งมั่น ช่วยเหลือเกษตรไทย ส่งเสริมการปลูกเมล็ดกาแฟ ผลิตภัณฑ์แปรรูป นวัตกรรม กับความต้องการทันยุคสมัย เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์แบรนด์ไทยสู่ตลาดโลกอย่างไม่หยุดยั้ง