You are currently viewing คัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP Product Champion ระดับ 5 ดาว

คัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP Product Champion ระดับ 5 ดาว

อวดของดีในตำบลที่ได้รับการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP Product Champion
ของดีบ้านทับเดื่อ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

              โดยการแปรรูปกล้วยน้ำว้าสายพันธุ์ฮิลล์คอฟฟ์ เราอบแห้งด้วยโดมพลังงานแสงอาทิตย์ มีระบบสมาร์ทโดมที่พัฒนาขึ้นเพื่อควบคุมสภาวะการอบ โดยกำหนดความอุณหภูมิความร้อนและความชื้นที่เหมาะสม จนได้กล้วยตากเนื้อหนึบนุ่ม รสสัมผัสหวานหอมตามธรรมชาติ เป็นผลิตภัณฑ์กล้วยตากเคลือบช็อคโกแลต ตราฮิลล์คอฟฟ์ ลำแต๊ ลำว่า