You are currently viewing ยินดีต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากธนาคารแห่งประเทศไทย

ยินดีต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากธนาคารแห่งประเทศไทย

ยินดีต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากธนาคารแห่งประเทศไทย นำทีมตัวแทน มากกว่า 50 ท่านจากหน่วยงานของภาครัฐ

อาทิ

– ธนาคารแห่งประเทศไทย
– สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
– สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
– สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
– ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
– สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
– สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
– สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
– กระทรวงพลังงาน
– สำนักงานสถิติแห่งชาติ
– สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
– สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ

 

เข้าศึกษาดูงานในหัวข้อ “Environmental , Social , Governance (ESG) Data for Sustainable Growth” เราได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปสู่เป้าหมายเศรษฐกิจและการเงินสีเขียว
 
ในวันที่อากาศแสนจะวาไรตี้ แดดอุ่นๆ ลมอ่อนๆ และฝนโปรยปราย เป็นบรรยากาศที่ทำให้ต้อนรับทุกท่านสมบูรณ์แบบและครบรส
 
ถึงแม้การดูงาน เยี่ยมชม ในครั้งนี้จะมีอุปสรรคบ้าง แต่ทุกๆคนก็ไม่หวั่น พร้อมเรียนรู้และจบการศึกษาดูงานในครั้งนี้ด้วยรอยยิ้มและความหวังใจ ว่าเราเอง Hillkoff จะก้าวไปบนเส้นทางสีเขียวแบบนี้อย่างต่อเนื่องและกลมกลืนกับสังคมตลอดไปในธุรกิจกาแฟค่ะ