You are currently viewing ประชุมวิชาการสรีรวิทยา – พยาธิสรีรวิทยา ครั้งที่ 39 ประจำปี 2565

ประชุมวิชาการสรีรวิทยา – พยาธิสรีรวิทยา ครั้งที่ 39 ประจำปี 2565

ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย จัดให้มีการประชุมวิชาการสรีรวิทยา – พยาธิสรีรวิทยา ครั้งที่ 39 ประจำปี 2565 เรื่อง “Roles of Functional Foods Amid COVID-19 Pandemic”  ระหว่างวันที่ 27 – 28 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมดอยหลวงและดอยนาง โรงแรมแคนทรี่ ฮิ]ล์ เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร์ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการระหว่างคณาจารย์ แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ นักสรีรวิทยา นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย รวมทั้งนิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากสถาบันต่าง ๆ ทั่วประเทศ และผู้สนใจโดยคาคว่าจะมีผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ประมาณ 150 คน

ในวันดังกล่าวเต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้จากนักวิจัยหลายภาคส่วน ที่มาแลกเปลี่ยนความคิดระหว่างกันทั้งภาครัฐ และ เอกชน รวมถึงการเปิดโอกาสให้ความรู้เชิงพาณิชย์ของผลิตภัฑณ์นวัตกรรมอาหารและอาหารฟังก์ชันในยุคโควิด

 

 

ข้อมูลสนับสนุนจาก : ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่