You are currently viewing LiVE platform ร่วมกับ STeP จัดกิจกรรม LiVE Acceleration Program & STeP UP Gathering Event

LiVE platform ร่วมกับ STeP จัดกิจกรรม LiVE Acceleration Program & STeP UP Gathering Event

          เมื่อวันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566 ฮิลล์คอฟฟ์ เราได้ต้อนรับ LiVE platform นำโดยคุณประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และ ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ (LiVEx)ทีม STeP รวมถึงผู้ประกอบการในโครงการฯ ทั้งหมด 17 ธุรกิจ ภายใต้โปรแกรมเร่งการเติบโตของผู้ประกอบการสู่ตลาดทุน ( LiVE Acceleration Program)

          เข้าเยี่ยมชมโรงงานและศึกษาดูงานการทำธุรกิจภายใต้แนวคิด BCG โดยคุณนฤมล ทักษอุดม กรรมการผู้จัดการบริษัทฮิลล์คอฟฟ์ จำกัด นำบรรยายและเดินชมโรงงานอย่างใกล้ชิด

          นับเป็นการแลกเปลี่ยนแนวคิดต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ กับก้าวแรกของความร่วมมือในการผนึกธุรกิจกับตลาดหลักทรัพย์ของบริษัท ฮิลล์คอฟฟ์ จำกัด