You are currently viewing บริษัท ฮิลล์คอฟฟ์ จำกัด ก้าวสู่การรับรองระบบคุณภาพการบริการตามมาตรฐานอุตสาหกรรมเอส การบริการร้านกาแฟ โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs

บริษัท ฮิลล์คอฟฟ์ จำกัด ก้าวสู่การรับรองระบบคุณภาพการบริการตามมาตรฐานอุตสาหกรรมเอส การบริการร้านกาแฟ โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs

          สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จัดกิจกรรมการฝึกอบรมสัมมนา เรื่อง “การให้ความรู้ด้านการมาตรฐานและการรับรอง มอก.เอส โดยทาง บริษัท ฮิลล์คอฟฟ์ จำกัด ได้ผ่านการรับรอง มอก.เอส (ด้านการให้บริการร้านกาแฟ) ณ โรงแรมแคนทารีฮิลส์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

            มาตรฐานอุตสาหกรรมเอส (มอก.เอส) คือเครื่องหมายรับรองคุณภาพให้กับสินค้าหรือบริการที่ผลิตจำหน่ายหรือบริการโดยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นการกำหนดมาตรฐานการผลิตในผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อุตสาหกรรมขนาดใหญ่

                ทางบริษัท ฮิลล์คอฟฟ์ จำกัด มีความยินดีที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ประกอบการ SMEs ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน มอก.เอส ช่วยยกระดับความน่าเชื่อถือมากขึ้นจากลูกค้าและภาครัฐและเอกชน

                บริษัทของเราจะยังคงพัฒนาศักยภาพ และคงรักษามาตรฐานผลิตภัณฑ์และบริการให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

                ในงานดังกล่าว เรายังได้ร่วมออกบูธแสดงสินค้า นวัตกรรม เพื่อสิ่งแวดล้อม พร้อมจัดชงชิมให้แก่ผู้มาร่วมงาน ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นและได้รับความสนใจจากผู้มาร่วมงานอย่างต่อเนื่อง