You are currently viewing ฮิลล์คอฟฟ์มีความยินดีที่ได้ต้อนรับ คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ และการอุตสาหกรรม สมาชิกวุฒิสภา พร้อมด้วยคณะ ในการศึกษาดูงานที่บริษัท ฮิลล์คอฟฟ์ จำกัด

ฮิลล์คอฟฟ์มีความยินดีที่ได้ต้อนรับ คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ และการอุตสาหกรรม สมาชิกวุฒิสภา พร้อมด้วยคณะ ในการศึกษาดูงานที่บริษัท ฮิลล์คอฟฟ์ จำกัด

         ทางบริษัท ฮิลล์คอฟฟ์ จำกัด มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับ คุณอภิรดี ตันตราภรณ์ ประธานคณะกรรมาธิการการพาณิชย์ และการอุตสาหกรรม วุฒิสภา พร้อมด้วยคุณวิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ สมาชิกวุฒิสภา และคณะ เข้าศึกษาดูงานรับฟังข้อมูลการดำเนินกิจการ บริษัทฮิลล์คอฟฟ์ จำกัด
 
          โดยคุณนฤมล ทักษอุดม (กรรมการผู้จัดการ) เป็นผู้ให้การต้อนรับและบรรยายความเป็นมาของบริษัท ตั้งแต่การเริ่มก่อตั้งธุรกิจ ที่ต่อยอดจากกิจการของรุ่นพ่อ หรือ คุณธีระ ทักษอุดม ในการเริ่มรับกาแฟจากเกษตรกรบนพื้นที่สูง ยุคที่เริ่มต้นเรียนรู้จากกาแฟชุดแรกๆ ของประเทศไทย หลังจากที่รัฐบาลได้เริ่มการส่งเสริมชาวเขาบนพื้นที่สูง เชียงใหม่ เชียงรายและแม่ฮ่องสอน ให้เลิกปลูกฝิ่นและหันมาปลูกพืชไร่เศรษฐกิจทดแทน
 

         

 

          การเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย ทำให้วันนี้ รุ่นที่ 2 ของธุรกิจ นำพากาแฟเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมโดยการแข่งขันในมิติต่างๆ รวมถึงการทำงานภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมยังคงเป็นพันธกิจที่ฮิลล์คอฟฟ์ ให้ความสำคัญมาตลอด

                จากกาแฟที่คนไทยไม่คุ้นเคย จนวันนี้กาแฟเป็นที่ต้องการของตลาดและการแข่งขันสูง ในทัวโลกที่ผู้คนเฉลี่ยดื่มกาแฟ 2,250 ล้านแก้วต่อวัน และอัตราการเติบโต ปี 2022-2025 ถึง +7.64% ต่อปี การพากาแฟไทยไปสู่ตลาดโลกจึงยังเป็นความท้าทายที่คนทำงานกาแฟและหน่วยงานภาครัฐต้องร่วมมือและส่งเสริมกันต่อไป