You are currently viewing ต้อนรับ วิทยาลัยศิลปะสื่อ และ เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานบริษัท ฮิลล์คอฟฟ์ จำกัด

ต้อนรับ วิทยาลัยศิลปะสื่อ และ เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานบริษัท ฮิลล์คอฟฟ์ จำกัด

          บริษัทฮิลล์คอฟ์จำกัด มีความยินดีที่ได้ต้อนรับวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานบริษัท ฮิลล์คอฟฟ์ จำกัด เนื่องจากเล็งเห็นศักยภาพในการเป็นแหล่งศึกษา และแบ่งปันความรู้ ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อความยั่งยืนของภาคอุตสาหกรรม  

                โดยทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมดำเนินโครงการ “ส่งเสริมการเรียนรู้ออนไลน์ (แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ใกล้บ้าน)” กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และ สมาคมหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยให้มีศักยภาพและคุณภาพอย่างหลากหลาย การส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและชุมชนให้เกิดความรอบรู้ พร้อมทั้งเสริมสร้างสภาพแวดล้อมแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เหมาะสมและเพียงพอ สำหรับประชาชนทุกระดับ ทุกประเภทอาชีพ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์กรบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

         

          แต่มาเยี่ยมโรงงานกาแฟทั้งที ทีมงานแผนกประกันคุณภาพก็ได้จัดห้อง Cupping เป็นห้องเรียนชิมกาแฟ เพื่อให้ผู้เข้าศึกษาดูงานได้ชิมกาแฟแต่ละแหล่งเพื่อเปรียบเทียบอัตลักษณ์ของกาแฟต่างแหล่ง ต่างระบบนิเวศน์ ว่าจะมีเสน่ห์ที่ต่างกันอย่างไร งานนี้เสียงซู้ด!! กันลั่นห้อง ฝากไว้กับภาพรอยยิ้มหลังการ Cupping สุดประทับใจค่ะ