You are currently viewing สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) โดย คุณวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการฯ ได้ทำพิธีลงนาม MOU ร่วมกับ บริษัท ฮิลล์คอฟฟ์ จำกัด (กาแฟชาวไทยภูเขา) คุณนฤมล ทักษอุดม กรรมการผู้จัดการบริษัท

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) โดย คุณวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการฯ ได้ทำพิธีลงนาม MOU ร่วมกับ บริษัท ฮิลล์คอฟฟ์ จำกัด (กาแฟชาวไทยภูเขา) คุณนฤมล ทักษอุดม กรรมการผู้จัดการบริษัท

     ความร่วมมือในครั้งนี้เกิดจากความเห็นพ้องระหว่าง 2 หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ซึ่งทำงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิดมานานและมีความเข้าใจต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น ต่อความสุ่มเสี่ยงภาคเกษตร โดยเฉพาะเกษตรที่สูงของไทย จึงจำเป็นต้องมีการทำงานเชิงรุกที่ชัดเจน ผ่านการเรียนรู้ประสบการณ์ เกิดเป็นการบูรณาการองค์ความรู้ลงสู่พื้นที่ เกษตรกรต้นน้ำ อย่างมุ่งหวังผล โดยจะแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่

  1. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
  2. ด้านการส่งเสริมความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  3. ด้านการส่งเสริมการจัดการผลผลิตและตลาด
  4. ด้านการส่งเสริมความรู้และนวัตกรรม
       ครอบคลุม 34 พื้นที่ชุมชนเป้าหมาย และหวังผลระยะเร่งด่วนใน 9 พื้นที่หลัก พืชกาแฟจะเบิกนำสร้างป่าวน  เกษตร ที่สร้างผลผลิตปลอดภัย ดูแลสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน เดินเข้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน ปักหมุดคุณค่าด้วย FOREST STAMP ร่วมกับ ฮิลล์คอฟฟ์ ในฐานะตัวแทนภาคเอกชนที่เข้ามาต่อยอดพาคุณค่าจากต้นนำไปสู่ปลายน้ำสร้างระบบซัพพลายเชนที่เป็นธรรมยกมาตรฐานคุณภาพ ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า และสร้างตลาดผลผลิตเกษตรที่สูงที่คืนกลับคุณค่าต่อผู้คนที่ดูแลต้นน้ำทรัพยากร และสามารถเติบโตต่อไปโดยมีชุมชนในพื้นที่ให้การสนับสนุนเริ่มต้นจนสามารถขยายออกสู่ตลาดระดับโลกได้ โดยมีจุดดหมายคือความยั่งยืนในทุกด้าน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
 
การทำงานสองฝ่ายมีแผนปฏิบัติงานรายพื้นที่อย่างจริงจังร่วมกัน ภาครัฐเข้าช่วยแก้ปัญหาตามความต้องการเฉพาะของพื้นที่ จะมีการทบทวนแผนงาน ปรับปรุง เรียนรู้ไปด้วยกัน
หากโมเดลนี้เกิดผลตามที่มุ่งหวัง จะเกิดเป็นความได้เปรียบใหม่ด้านการแข่งขันของภาคเกษตรไทยและจะสามารถขยายขอบเขตไปยังภาคเอกชนอื่นที่สนใจ หน่วยงานนโยบายภาครัฐ ตลอดจนภาคการศึกษา ในการต่อยอดและเชื่อมโยงความร่วมมือได้กว้างขวางยิ่งขึ้นไป