You are currently viewing “The Sustainable Highland Arabica Coffee Industry”

“The Sustainable Highland Arabica Coffee Industry”

            มูลนิธิโครงการหลวง ร่วมกับ สถาบันวิจัยพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “The Sustainable Highland Arabica Coffee Industry” ให้กับผู้แทนจากกลุ่มประเทศเป้าหมาย เพื่อเผยแพร่ความสำเร็จและองค์ความรู้จากงานวิจัย/งานพัฒนา จากความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและเกษตรกรบนพื้นที่สูง ที่ได้ใช้กาแฟอราบิก้าเป็นพืชทดแทนการปลูกพืชเสพติด

 

               โดยวันนี้กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮิลล์คอฟฟ์ จำกัด คุณนฤมล ทักษอุดม ได้เป็นวิทยากรและเปิดศูนย์การเรียนรู้ครบวงจรกาแฟชาวไทยภูเขา บรรยายในหัวข้อ “Coffee Business & Marketing & Development in Chiang Mai” ให้แก่คณะดูงานและพาชมการแปรรูปกาแฟตั้งแต่จุดเริ่มแปรรูปกาแฟเชอรี่ จนผลิตเป็นสินค้ากาแฟคั่วพร้อมจำหน่ายแก่ลูกค้าทั่วประเทศ