You are currently viewing The Prime Minister’s Industry Award 2023 สาขาการจัดการเทคโนโลยีเชิงนวัตกรรม

The Prime Minister’s Industry Award 2023 สาขาการจัดการเทคโนโลยีเชิงนวัตกรรม

บริษัท ฮิลล์คอฟฟ์ จำกัด ได้รับรางวัล The Prime Minister's Industry Award 2023 สาขาการจัดการเทคโนโลยีเชิงนวัตกรรม

การประกาศรางวัล The Prime Minister’s Industry Award 2023 พ.ศ. 2566 ได้รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรี มอบรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2566 (The Prime Minister’s Industry Award 2023) เพื่อเชิดชูเกียรติ 44 องค์กรต้นแบบทั่วประเทศที่มีความเป็นเลิศด้านอุตสาหกรรม ด้วยการนำ “อุตสาหกรรมเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืนคู่ชุมชน” ด้วยสร้างขวัญกำลังใจในการพัฒนานวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ ยกระดับขีดความสามารถในแข่งขัน และนำไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน

 

การได้รับรางวัลนี้เป็นครั้งที่ 2 เป็นการยืนยันความสำเร็จและความเป็นเลิศของฮิลล์คอฟฟ์ จำกัด ในด้านการนำนวัตกรรมมาใช้ในการจัดการเทคโนโลยีเท่านั้น แต่ยังเป็นการเพิ่มขวัญกำลังใจและแรงจูงใจในการพัฒนาสินค้าและบริการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ.

 

รางวัลนี้ถือเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติองค์กรที่ได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างขวัญกำลังใจและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย โดยมีเป้าหมายเพื่อนำพาเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืนคู่กับชุมชน.

 

รางวัลอุตสาหกรรม เป็นรางวัลแห่งเกียรติยศที่ทรงคุณค่า สมควรมอบให้แก่ผู้ประกอบการที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ประกอบการในอนาคต โดยกระทรวงอุตสาหกรรมมุ่งหวังให้มีสถานประกอบการสมัครเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะทำให้เกิดการแข่งขันในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในด้านต่าง ๆ เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรมให้อยู่คู่กับชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป.