You are currently viewing มอบสิ่งของบริจาคให้กับหน่วยจัดการไฟป่าที่ดอยสุเทพ และจิตอาสาไฟป่า ชาวบ้านดอยเลาวู อ.เวียงแหง

มอบสิ่งของบริจาคให้กับหน่วยจัดการไฟป่าที่ดอยสุเทพ และจิตอาสาไฟป่า ชาวบ้านดอยเลาวู อ.เวียงแหง

ทีมฮิลล์คอฟฟ์แม่แตงจัดกล้วยตาก น้ำดื่ม กาแฟ ชา เพิ่มมาอีกล๊อตใหญ่ และน้ำใจจากลูกค้าฮิลล์คอฟฟ์ และเพื่อนๆ ผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน ร่วมสมทบเข้ามาอีก วันนี้จึงนำไปมอบเพิ่มเติมให้กับหน่วยจัดการไฟป่าที่ดอยสุเทพ และจิตอาสาไฟป่า ชาวบ้านดอยเลาวู อ.เวียงแหง เป็นที่เรียบร้อยตามที่ทุกท่านตั้งใจไว้ ขอกุศลนำความเจริญมาสู่ทุกท่านและเมืองเชียงใหม่ที่พวกเรารักนะคะ เราจะช่วยกันและกัน

ลูกค้าฮิลล์คอฟฟ์ที่ช่วยสนับสนุน