You are currently viewing บริษัท ฮิลล์คอฟฟ์ จำกัด ขอประกาศความภูมิใจอย่างยิ่งในการได้รับรางวัล “ธรรมาภิบาลเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2567” จากธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมกับสถาบันป๋วย อังภากรณ์

บริษัท ฮิลล์คอฟฟ์ จำกัด ขอประกาศความภูมิใจอย่างยิ่งในการได้รับรางวัล “ธรรมาภิบาลเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2567” จากธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมกับสถาบันป๋วย อังภากรณ์

บริษัท ฮิลล์คอฟฟ์ จำกัด รับรางวัลธรรมาภิบาลดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2567

 

ในพิธีที่เปี่ยมไปด้วยเกียรติยศและความสำคัญ บริษัท ฮิลล์คอฟฟ์ จำกัด ได้รับการยกย่องอย่างสูงสุดด้วยการมอบรางวัลชนะเลิศธรรมาภิบาลดีเด่น แห่งปี 2567 ผู้ประกอบการธุรกิจร้านกาแฟครบวงจร ที่ประกอบกิจการด้วยหลักธรรมาภิบาล ด้านธรรมาภิบาลพนักงาน ด้านธรรมาภิบาลผู้บริโภค ด้านธรรมาภิบาลสังคมและสิ่งแวดล้อม จากการร่วมมือของมูลนิธิป๊วย อึ้งภากรณ์, ธนาคารแห่งประเทศไทย, สมาคมธนาคารไทย และสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในพิธีที่จัดขึ้นที่ธนาคารแห่งประเทศไทย

การได้รับรางวัลนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นและความพยายามอย่างไม่หยุดยั้งของบริษัทในการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด ทั้งในด้านการบริหารจัดการภายในและการดูแลความสัมพันธ์ที่ดีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

 

การได้รับรางวัลนี้ถือเป็นเกียรติยศและความภาคภูมิใจอย่างสูงสุดสำหรับบริษัทฮิลล์คอฟฟ์ จำกัด และเป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมของการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีในภาคธุรกิจไทย และยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับบริษัทต่างๆ ในการตระหนักและยึดมั่นในหลักการของการบริหารและการดำเนินงานที่ดีเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในอนาคต