You are currently viewing MEET & MATCH DAY Where Business Partnerships Connect

MEET & MATCH DAY Where Business Partnerships Connect

วันที่ 29 มีนาคม 2567 ผศ.ดร.เกษมศักดิ์ อุทัยชนะ รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และอาจารย์ ดร.ภวิกา มงคลกิจทวีผล ผู้จัดการโครงการอุทยานฯ นำผู้ประกอบการภายใต้โครงการเร่งการเติบโตของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่ธุรกิจฐานนวัตกรรม (Business Acceleration to Innovation Driven Enterprise) เข้าร่วมกิจกรรม MEET & MATCH DAY ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ อาคาร B ชั้น 3 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

Coffogenic ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมในกิจกรรม Meet & Match Day เป็นการ Celebrate Anniversary โครงการ Live Exchange เกิดจากการทำงานร่วมกันของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และทีม Step จากอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ

 

เครื่องดื่มนวัตกรรม Coffogenic มีโอกาสได้จัดแสดงภายในงาน และได้แสดงเจตนารมย์ถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาสินค้านวัตกรรม เพื่อให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล มุ่งมั่งตั้งใจเพิ่มมูลค่าสินค้าให้สูงขึ้น ด้วยแนวคิด UPCYCLING ยกระดับสินค้าเกษตร รวมถึงส่งมอบสินค้าที่ดีให้แก่ลูกค้าของเรา

 

เพื่อสร้างโอกาสให้กับผู้ลงทุนที่มองหาธุรกิจที่น่าสนใจ และผู้ประกอบการ SMEs/Startups ที่ต้องการเงินระดมทุน และต่อยอดธุรกิจระหว่างกัน ดำเนินโครงการดังกล่าว อุทยานฯ ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและประยุกต์ใช้ผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม ทั้งในภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคเอกชนในรูปแบบต่างๆ เพื่อร่วมกันนำองค์ความรู้มาพัฒนาและกระตุ้นให้เกิดการใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงนโยบาย เชิงวิชาการ เชิงพาณิชย์ เชิงสาธารณะและเชิงพื้นที่