ฉลากรับรองผลิตผลและผลิตภัณฑ์เกษตรที่สูงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
THAI HIGHLAND: ECO FRIENDLY CERTIFIED

                 ฉลากรับรองผลิตผลและผลิตภัณฑ์เกษตรที่สูงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Thai Highland: Eco Friendly Certified) ริเริ่มพัฒนาและส่งเสริมโดย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) หรือ สวพส. มาตั้งแต่ในปี พ.ศ.2565 โดยมีเป้าหมายมุ่งแก้ไขสถานการณ์ปัญหารุนแรงที่ส่งผลกระทบในช่วงฤดูแล้งในหลายพื้นที่ของไทยโดยเฉพาะภาคเหนือ ได้แก่ ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ซึ่งส่วนหนึ่งมีสาเหตุจากการเผาเศษวัสดุการเกษตร  ในขณะเดียวกัน มีพื้นที่ตัวอย่างที่ดีที่ไม่มีปัญหาการเผาเศษวัสดุการเกษตรโดยใช้วิธีการปปรับระบบเกษตรจากการเพาะปลูกแบบดั้งเดิมที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เป็นการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยเริ่มตั้งแต่การวางแผนใช้ประโยชน์ที่ดินตามหลักวิชาการ  การเลือกเพาะปลูกพืชทางเลือกที่สร้างมูลค่าได้มากกว่าพืชเดิม ไม่ว่าจะเป็นพืชผัก ผลไม้ กาแฟ และพืชไร่ เป็นต้น ตลอดจนการเข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย (GAP และเกษตรอินทรีย์) ภายใต้การดำเนินงาน “โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง” ของ สวพส.

                 สวพส. จึงมุ่งใช้กลไกการยกระดับสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากเกษตรที่สูงด้วยการจัดทำฉลากรับรองผลิตผลและผลิตภัณฑ์เกษตรที่สูงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Thai Highland: Eco Friendly Certified) เพื่อส่งเสริมการเกษตร การผลิต ตลอดจนการบริโภคผลิตภัณฑ์จากการเกษตรที่สูงที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเกษตรกรผู้ผลิตใช้กระบวนการเพาะปลูกที่ไม่เผาเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ไม่บุกรุกป่า รวมทั้งมีมาตรฐานรองรับและยังสามารถต่อยอดไปสู่การเป็นสินค้าที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  การบริโภคผลิตผลและผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองจึงนับเป็นการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน ทั้งยังเป็นการส่งเสริมสังคมและชุมชนไปสู่ความยั่งยืนและเป็นธรรมในระยะยาวต่อไปในอนาคต